PRIVACYVERKLARING CHICARE ZWOLLE

Dit is een privacyverklaring van Chicare gevestigd te Zwolle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandelonder nummer 08202698. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: (a) www.chicare.nl bezoekt (b) U zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement, activiteit, training ofanderszins een product of dienst bestelt. (c) zich aanmeld voor de nieuwsbrieven (d) contact met ons opneemt d.m.v. contactformulier, e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten (e) U gebruikt maakt van onze dienstverlening

2. WIJ VERZAMELEN DAARBIJ (MOGELIJK) DE VOLGENDE (PERSOONS-)GEGEVENS

(a) Naam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaatsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, beroep (b) eventuele (gezondheid-)meldingen die door de cliënt zelf worden doorgegeven (anamnese). (c) Gemaakte afspraken (d) Voortgangsgegevens.

3. WIJ KUNNEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN OM (HET DOEL):

(a) de dienstverlening te effectueren en/of de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren en/of een betaling te effectueren (facturatie) (b) wijzigingen in uw gegevens door te voeren (c) contact met u op te nemen of te onderhouden (d) onze nieuwsbrieven te versturen (e) onze website en/of social media kanalen te optimaliseren (f) onze dienstverlening te verbeteren(g) uw voortgang te monitoren en/of kwalificatie voor werkzaamheden te toetsen

4. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

4.1 U kunt contact opnemen met ons via het contactformulier op deze website voor: (a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; (d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens; (e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Chicare

5. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaringgenoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

6. DERDEN

6.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden: (a) Accountant en belastingadviseur

7. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

7.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

8. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

8.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen